a

 

STATUT POLSKO- HISZPAŃSKIEJ FUNDACJI WSPÓŁPRACY I ROZWOJU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości Sp. z o.o., zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Kruszewskiego w Warszawie przy ul. Brackiej 20 / 19 za numerem repertorium A Nr 9512/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§4


Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji oraz ustanawiać fundacje.

§7

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju w Warszawie.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celami Fundacji są:

1) popularyzowanie wiedzy o Polsce i Hiszpanii;

2) upowszechnianie dorobku Polski i Hiszpanii w zakresie integracji z Unią Europejską;

3) inicjowanie i organizowanie wzajemnych kontaktów pomiędzy organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego obu krajów, działającymi na ich terenie stowarzyszeniami zawodowymi producentów, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami ochrony konsumentów;

4) organizacja i finansowanie wzajemnej wymiany kulturalnej i naukowej.

§10

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. publikowanie i nieodpłatne rozpowszechnianie opracowań upowszechniających dorobek Hiszpanii i Polski w zakresie integracji z Unią Europejską,

 2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności realizację priorytetowych programów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

 3. realizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego i wzrostu wymiany handlowej, a w szczególności rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji eksportu,

 4. organizowanie i finansowanie otwartych odczytów, sympozjów, konferencji oraz spotkań popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o Polsce i Hiszpanii, prezentowanie wybitnych osiągnięć obu krajów w zakresie nauki i kultury,

 5. organizację, finansowanie i prowadzenie badań z zakresu prac dostosowawczych prawa, struktur administracji i samorządów Hiszpanii i Polski do wymogów Unii Europejskiej,

 6. upowszechnianie i ochronę praw kobiet,

 7. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 8. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 9. podejmowanie działań o charakterze badawczym i edukacyjnym przy zastosowaniu różnorodnych form kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego dorosłych, między innymi poprzez organizowanie wyjazdów studyjno- szkoleniowych, sympozjów, konferencji, krajowych i zagranicznych, a także poprzez wydawanie książek i innych materiałów edytorskich oraz prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowaniem druku tych materiałów,

 10. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. subwencji osób prawnych,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dotacji budżetowych,

 5. odsetek bankowych i oprocentowania papierów wartościowych,

 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 7. działań, o których mowa w § 10, podejmowanych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5 000 (pięciu tysięcy złotych) - uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§17

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§18

1. Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundacji,

 2. Rada Fundacji,

 3. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Zgromadzenia Fundacji i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach uzyskać zwrot poniesionych wydatków związanych z tą działalnością, w szczególności zwrot kosztów podróży służbowych w kraju i za granicą.

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z funkcją członka Rady Fundacji lub Zgromadzenia Fundacji.

4. Decyzje i uchwały organów Fundacji, z wyjątkiem uregulowań § 23 ust. 2, 44 i 46, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

ZGROMADZENIE FUNDACJI

§19

W skład Zgromadzenia Fundacji wchodzą:

 1. Fundator,

 2. Inne osoby prawne lub fizyczne powołane do Zgromadzenia Fundacji przez Fundatora spośród osób, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji.

§20

Zgromadzenie Fundacji wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundacji.

§21

1. Zgromadzenie Fundacji jest organem nadzorującym .

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz jej Przewodniczącego,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz jego Prezesa,

 3. uchwalanie zmian statutu i celów Fundacji,

 4. zatwierdzanie programów działania Fundacji,

 5. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub zgłaszanie mu własnych propozycji,

 6. ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

 7. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

 8. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników biura,

 9. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.

§22

1. Zgromadzenie Fundacji zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na zgłoszony Prezydentowi pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.

2. Zgromadzenie Fundacji powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.

§23

1. Zgromadzenie Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Decyzje w kwestii zmiany statutu lub celów Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

§24

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundacji, Zgromadzenie Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

§25

Fundator może działać przez swoich pełnomocników.


RADA FUNDACJI

§26

1. Rada Fundacji jest organem wskazującym kierunki działania Fundacji, inicjującym i upowszechniającym jej program.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 9 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundacji na okres jednego roku.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji w następującym przypadku:

 1. złożenia rezygnacji,

 2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

 3. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

 4. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

 5. przekroczenia 75 roku życia,

 6. nienależytego wypełniania funkcji członka,

 7. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§27

Do Rady Fundacji należy:

 1. formułowanie wniosków i propozycji dotyczących działań Fundacji,

 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz określanie źródeł i sposobów finansowania planowanych przedsięwzięć,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poszerzania grona osób wspierających działania Fundacji.

§28

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady

§29

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej, niż dwa razy w roku.

W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§30


Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§31

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§32

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych ust..1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


ZARZĄD FUNDACJI

§33

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundacji.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3. Odwoływanie członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji,

 2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

 3. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

 4. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

 5. przekroczenia 75 roku życia,

 6. nienależytego wypełniania funkcji członka,

 7. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§34

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§35

Prezes może z grona Zarządu wyznaczyć wiceprezesów.

§36

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji .

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundacji.

§37

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 3. sprawuje zarząd jej majątkiem,

 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

 6. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 7. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 38

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu.

§ 39

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.

§ 41

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 42

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 43

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 44

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 46

Decyzję o Likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§ 47

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne do dnia 30 czerwca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 48

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.


(Tekst jednolity ustalony zgodnie z uchwałą nr 1/04/2007 Zgromadzenia Fundacji z dnia 30 kwietnia 2007roku )